Provincial Co-ordinators

Province Full Name Email Phone No.
Province 1 Dr. Umesh Acharya umeshach@gmail.com 9852050752
Madhesh Dr. Bisheswar Prasad Yadav masteryadavbp2001@gmail.com 9802919079
Bagmati Dr. Meera Prajapati prajapatimeera@gmail.com 9849284864
Gandaki Mr. Lok Nath Aryal loknatharyal@gmail.com 9856016978
Lumbini Mr. Khem Raj Pant pantkhemraj07@gmail.com 9845590907
Karnali Dr. Ramesh Prasad Sah rpsnarc@gmail.com 9849365866
Sudurpaschim Mr. Mathura Yadav mathura_03@yahoo.com 9847589518